Ass jaw terminal, Maxi type, gelast

Ass jaw terminal, Maxi type, gelast

Maxi terminals ASS draad terminals, ASS Jaw terminal, Maxi type, gelast vrijstaand
Maxi terminals ASS draad terminals, ASS Jaw terminal, Maxi type, gelast vrijstaand 2
Touw Ø d2d3L1L2hsbBreeklast* Artnum.
mmmmmmmmmmmmmmmmkg
122012.518910541.0241913000371 020 012
142514.823214046.5302217000371 020 014
162817.026416049.5302524000371 020 016

* Deze cijfers zijn breekkrachten en geen werklasten.

nl_NLNL